صعود تیم ملی؛ سقوط رئیس!- اخبار فوتبال ایران - اخبار ورزشی تسنیم

فوتبال نمی تواند نباشد. فوتبال در همین جهان چه جایگاهی دارااست و چه می کند و چنانچه نباشد چه میشود؟ خواسته همی

توسط ABESTANEWS در 1 فروردین 1401
فوتبال نمی تواند نباشد. فوتبال در همین جهان چه جایگاهی دارااست و چه می کند و چنانچه نباشد چه میشود؟ خواسته همین نمیباشد که چنانچه فوتبال نباشد مردم اعتراض می کنند و برای بودنش فشار می آورند. در صورتی که شعور متجدد بودن دانش و اقتصاد دشوار است، چگونه فوتبال را به تجدد منسوب کنیم و مگر خیر اینست که همه مردمان در همه زمانها می توانسته اند گویی بزرگتر از گوی چوگان بسازند و اصلی پا و سر و تمام بدن خویش بجز دستها به آن ضربه بزنند و بکوشند آن را به دروازه حریف برسانند. معهذا بازی بودن فوتبال را نمی قدرت تصدیق نکرد صحبت این میباشد که فوتبال وجه یا مظهری از جهان متجدد است.5- بازی فوتبال در قرن نوزدهم طرّاحی شد. من نمی گویم چاقو بازی و بعضا ورزشهای رزمی بدان جهت که داوران در مسابقات از ابزار مدرن برای تشخیص ضربات اثر گذار و قابل قبول به کارگیری اخبار فوتبالی می کنند، متجددند. حتی ورزشی مانند تنیس در ذات خویش مدرن وجود ندارد پس فوتبال چه دارااست که آن را مدرن کرده است؟ می گویند فوتبال بازی و ورزش است و به وقت آزاد و فراغت مردم تعلق دارد. یحیی گلمحمدی سرمربی پرسپولیس که ۱۰ دقیقه نهایی دربی پایتخت را از روی سکوها نظارهگر بود ، چرا که به واسطهی تضارب و اعتراضاتش به داور مسابقه سپس از گل استقلال از کنار زمین اخراج شد و اهمیت چهرهای برافروخته به بر روی سکوها رفت، آنگاه از اتمام مسابقه هم موضعگیری تندی برعلیه داور بازی داشت. اسپانیا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، هلند و بیشتر، از کشورهایی هستند که نیز در ردهی ملی و نیز باشگاهی، از مقام والایی در ورزش فوتبال برخوردار میباشند و لیگهایی که در همین کشورها برگزار میشود، از جذابترین و تماشاییترین بازیهای سالانهی فوتبال است. در صورتی که توجه عمومی و شکافت در بازار و سرمایه گذاری ملاک باشد نیکی فقط بعضی ورزشهای دیگر را نیز می توانیم مدرن بخوانیم بلکه صنایعی مانند ایجاد اسباب و اثاث بازی هم در زمره امور بالذات مدرن قرار میگیرد. وقتی می گوئیم بازی آزاد است، مقصود اینست که بنابر ضرورتهای معیشتی یا بحکم مصلحت بینی به آن نمی پردازند. هنگامی تجدد برایمان یک لفظ یا این که حداکثر یک صفت عارضی باشد چگونه از سیاست متجدد یا علمی که عین تجدد میباشد بگوئیم. به جهت ثابت تعلق ذاتی فوتبال به عالم تجدد بایستی در شأن و نقش و جایگاه و اثر فوتبال در همین دنیا تأمل کرد. به این معنی که اهمیت هیچ نیرویی نمی اقتدار فوتبال را از عالم مدرن حذف کرد. تردیدی وجود ندارد که ایجاد لوازم بازی وابسته به دنیای مدرن است اما از مظاهر مدرنیته نیست اما فوتبال یکی از مظاهر مدت زمان پایانی تجدد است.
آخرین مطالب