استخر بادی - وقتی رد شد چه باید کرد

زمینگرمایی مستقیم برای گرمکردن نیز به سرعت در حال رشد است. رشد مصرف زغال سنگ و نفت تا پایان سال ۲۰۲۰ ممکن است

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

زمینگرمایی مستقیم برای گرمکردن نیز به سرعت در حال رشد است. رشد مصرف زغال سنگ و نفت تا پایان سال ۲۰۲۰ ممکن است به دلیل رشد بهکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر و گاز طبیعی پایان یابد. آب بهطور معمول در امتداد دره رودخانه (با بهکارگیری کانالها، لولهها یا تونلها) منتقل میشود تا زمانی که از کف دره بالاتر باشد، در این صورت میتوان آن را برای سقوط از داخل یک دریچه و چرخاندن یک توربین آزاد کرد. با این حال، پژوهشهای برجسته با موانعی روبرو هستند، سان کاتالیتیکس یک شرکت اسپین-آف از MIT در سال ۲۰۱۲ ساخت نمونه اولیه بزرگ سلول سوختی خود را متوقف کرد، زیرا نسبت به دیگر روشهای تولید هیدروژن از نور خورشید صرفه اقتصادی کمی ارئه دارد. از گذشته، برق آبی با ساخت مخازن و سدهای بزرگ برق آبی تأمین میشد و هنوز هم در کشورهای در حال توسعه محبوب است. یک نیروگاه CHP با سوخت چوب برای تأمین برق ۳۰۰۰۰ خانوار در فرانسه. زیستتوده یک ماده زیستی است که از موجودات زنده یا بهتازگی زنده گرفته شدهاست. در یک تعریف دیگر، زیستتوده شامل مواد گیاهی یا جانوری است که میتواند به الیاف یا دیگر مواد شیمیایی صنعتی از جمله سوختهای زیستی تبدیل شود. این یک مقالهٔ خرد تاریخی مرتبط با ایران است.

نسخه پیشرفته تر یک فناوری با مضمون مشابه، موتور گردبادی است که هدف آن جایگزینی دودکشهای بزرگ فیزیکی با گردباد است که توسط یک سازه کوتاهتر و ارزانتر ایجاد میشود. از بیودیزل خالص میتوان بهعنوان سوخت وسایل نقلیه استفاده کرد، اما معمولاً بهعنوان یک ماده افزودنی دیزلی برای کاهش سطح ذرات معلق، مونوکسید کربن و هیدروکربنهای موجود در خودروهای دیزلی استفاده میشود. این اصطلاح سوخت جامد، مایع و گاز را در بر میگیرد. سوختهای زیستی گازی شامل بیوگاز، گاز محل دفن و گاز مصنوعی است. جدیدترین روش گرمایش، بهکارگیری پمپهای حرارتی ژئوترمال است که هم گرمایش و هم سرمایش را تأمین میکنند و منحنی تقاضای برق را نیز مسطح میکنند. به بهکارگیری پوسته خارجی زمین بهعنوان باتری حرارتی برای تسهیل انرژی حرارتی تجدیدپذیر برای گرمایش و سرمایش ساختمانها و دیگر مصارف برودتی و صنعتی اشاره دارد. گرمایش آب خورشیدی سهم مهمی در گرمای تجدیدپذیر در بسیاری از کشورها دارد، به ویژه در چین که هماکنون ۷۰٪ از کل جهانی (۱۸۰ گیگاوات-حرارتی) را در اختیار دارد. انرژی خورشیدی، یعنی نور تابشی و گرمای خورشید، با بهکارگیری دامنه گستردهای از فناوریهای در حال تکامل مهار میشود، از جمله: گرمایش خورشیدی، فتوولتائیک، انرژی خورشیدی متمرکز (CSP)، فتوولتائیک متمرکز (CPV)، معماری خورشیدی و فتوسنتز مصنوعی.

این تبدیل یا مستقیماً با بهکارگیری فتوولتائیک (PV) یا غیرمستقیم با بهکارگیری انرژی خورشیدی متمرکز (CSP) انجام میشود. سامانههای خورشیدی متمرکز (CSP) از عدسیها یا آینهها و سامانههای ردیابی برای متمرکز کردن نور خورشید به یک پرتو باریک استفاده میکنند. یک مزرعه بادی بهطور معمول در آن ۸۰ توربین بادی قرار میگیرد. توان موجود از باد، تابعی از مکعب سرعت باد است، بنابراین با افزایش سرعت باد، خروجی توان تا حداکثر خروجی توربین افزایش مییابد. نشأت میگیرد. گرادیان زمینگرمایی، که تفاوت دما میان هسته سیاره و سطح آن است، بهصورت پیوسته انرژی گرمایی را به صورت گرما از هسته به سطح زمین هدایت میکند. در حالی که بسیاری از پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر در مقیاس وسیع هستند، فناوریهای تجدیدپذیری نیز وجود دارند که برای مناطق روستایی و دورافتاده و کشورهای در حال توسعه، که در آنها انرژی بیشتر در توسعه انسانی بسیار مهم است، مناسب هستند. شش ورزشگاه تنیس در این مجموعه به صورت یک زنجیره به هم پیوند دارند. بیش از ۴۴ میلیون خانوار از بیوگاز ساخته شده در هضم کنندههای مقیاس خانگی برای روشنایی یا پختوپز استفاده میکنند و بیش از ۱۶۶ میلیون خانوار به نسل جدیدی از اجاقهای آشپزی زیستتوده با کارایی بیشتر تکیه دارند. انرژی گیاه توسط محصولاتی تولید میشود که بهطور ویژه برای استفاده بهعنوان سوخت توسعه یافتهاند و در ازای انرژی ورودی کمی برای هر هکتار، زیستتوده بسیاری تولید میشود. This ​post was  done by GSA C᠎onte​nt G​enerator D emover sion!

یک اتوبوس که از سوخت بیودیزل استفاده میکند. دانههای گیاهان مانند شلغم سرشار از روغن هستند و طی فرایندی میتوان از روغن این گیاهان سوخت مایع تبدیل کرد که اصطلاحاً به ان گازوئیل زیستی میگویند. زبالههای پوسیده و زبالههای کشاورزی و انسانی، همگی گاز متان آزاد میکنند - که به آنها گاز دفن زباله یا بیوگاز نیز گفته میشود. در موریس (بقایای نیشکر) و جنوب شرقی آسیا (پوسته برنج) از زبالههای کشاورزی استفاده میشود. این موارد شامل ذرت، نیشکر و بهتازگی سورگوم شیرین است. PlanetSolar، بزرگترین قایق مجهز به انرژی خورشیدی در جهان و نخستین وسیله نقلیه الکتریکی خورشیدی است که دور جهان را پیمودهاست. با این حال، وسایل نقلیه با شارژ غیر مستقیم خورشیدی متداول بوده و قایقهای خورشیدی به صورت تجاری در دسترس هستند. در ماه مه سال ۲۰۰۸، کارخانه Far Niente در کالیفرنیا، با نصب ۹۹۴ ماژول PV خورشیدی با ظرفیت کل ۴۷۷ کیلووات بر روی ۱۳۰ پونتون و شناور کردن آنها در استخر آبیاری، نخستین سامانه فتوولتائیک شناور جهان را ایجاد کرد. پمپ حرارتی کمک خورشیدی نتیجه ادغام پمپ حرارتی و پنلهای خورشیدی حرارتی در یک سامانه واحد است. برج داینامیک، برج چرخان یا برج پویا (به انگلیسی: Dynamic Tower) (همچنین به عنوان ساختمان معماری پویا یا برج داوینچی نیز شناخته میشود)؛ یک آسمانخراش چرخان که قرار است در دبی، امارات متحده عربی ساخته شود.

آخرین مطالب