این O’reilly به روز رسانی 26 ژوئن 2020

در جمعه این نسخه از o’reilly, به روز رسانی, نگاهی به آخرین COVID-19 اخبار از سراسر جهان است.

اطلاعات بیشتر در مورد آگهی خود را انتخاب کند. بازدید بلند گو حرف زدن.fm/adchoices