هیچ چرخش اخبار 24 ژوئن 2020

دموکراتیک رهبری در شهرهای آمریکا; بایدن نمی ایستادگی کردن به سمت چپ.

اطلاعات بیشتر در مورد آگهی خود را انتخاب کند. بازدید بلند گو حرف زدن.fm/adchoices