اسید فسفریک چیست؟

شیرابه حاصله از راکتورها آنگاه به فیلتر خلاء دورانی افقی منتقی گشته و در آنجا اسید فسفریک از کیک قطع می شود. ع

توسط ABESTANEWS در 22 اسفند 1400
شیرابه حاصله از راکتورها آنگاه به فیلتر خلاء دورانی افقی منتقی گشته و در آنجا اسید فسفریک از کیک قطع می شود. عنصر فسفری که از کود های فسفر آزاد می شود حرکات خفیفی در خاک می کند. به همین مراد تحقیقات وسیعی برای یافتن ترکیبی از فسفر که بتواند در خاک بیشتر نفوذ کند و اکثر در دسترس گیاه قرار بگیرد انجام شده است. بهترین راه حل همین هست که اسید و آّب مورد به کار گیری به جهت آب پاشی وارد یک حوضچه شده تا قبل از آب پاشی یکنواخت گردند. مهم ترین مواد آلاینده پساب را فسفاتها و فلوریدهای محلول تشکیل می دهند که پس از تخلیه پساب به حوضچه های پهناور تصفیه، حساس بیش تر نمودن آهک به صورت نمک های (فسفات و فلورید) کلسیم رسوب دیتا می شوند ولی اصلی دقت به وسعت دوچندان همین حوضچه ها، مشکلات چندانی از لحاظ آلودگی آب وجود نخواهد داشت. مقدار جریان اسید تهیه و تنظیم شده تا مقدار زیادی در واحد وزن به آب وارد شود، به طوری که مقدار مشخصی از هکتار را پوشش دهد. جايگاه خاصی از سبوم بر روی پوست به وسیله پرتوهای فرابنفش در نور خورشید تجزیه می شود. ارتو فسفریک اسید کدمرک ۱۰۰۵۶۳ خالص یک جامدبلوری سفید بانقطه ذوب ۴۲٫۳۵ مرتبه سانتیگراد است.هنگامی که غلظت آن کمتراست،یک مایع ویسکوز بی بو ،بدون رنگ اهمیت جرم ۱٫۸۸۵ گرم در میلی لیتراست.این ماده غیرسمی و غیر فرار است.معمول ترین غلظت اسیدفسفریک درآب ۸۵۵ است. این اسید نیز بی رنگ می باشد و دمای ذوب آن 72 رتبه می باشد. نظیر یک ماده شیمیایی آزاد، اسید فسفریک نیز می تواند خطرساز باشد و نباید آن را استنشاق نماییم و یا این که بخوریم. در فرایند تولید روغن های نباتی هم فسفریک اسید خوراکی را کلیدی هدف تمیز کردن کاتالیزورها و قطع نمودن مانده مواد حاصل از صمغ گیری کلیدی سود مایع به کار می برند. مزایای این شیوه عبارتند از شکافت بهتر، پراکندگی خوب تر مواد غذایی گیاهی، تبدیل فسفاتهای طبیعی در خاک به ترکیبات محلول تر، صرفه جویی در نیروی فعالیت و تجهیزات در توزیع، و زمانه دقیق برنامه برای پاسخگویی به نیاز محصول. در همین نحوه کانیهای فسفات را حیاتی سولفوریک اسید ادغام میکنند، علاوه بر ایجاد فسفریک اسید و برخی فسفاتها که ترکیبات اساسی هستند، سایر ترکیبات ( CACO3CAF2 )هم تولید میشوند، از طرف دیگر واکنشهایی که در آن کلیدی از میان رفتن سولفوریک اسید ، ترکیباتی تولید می شود که از لحاظ تجاری کماهمیت میباشند (واکنشهای پارازیتی)، یونهای مزاحمی ساخت شده و سبب آلودگی مخلوطها میشوند. البته، اسید بایستی به آب های مورد به کار گیری به جهت آب پاشی کمی قبل خیس از آن که آب تقسیم شده و وارد جوی های مختلف گردد طولانی تر شود تا ادغام شده و یکنواخت گردد. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اهمیت خرید فسفریک اسید آزمایشگاهی وب وب سایت خود باشید.